12,5 jaar Taalpunt NL

12,5 jaar Taalpunt NL
Dit jaar is het 12,5 jaar geleden dat de eerste editie van TaalpuntNL (methode Nederlands voor het christelijke voortgezet onderwijs) op de markt kwam.

Achtergrond
TaalpuntNL is de opvolger van Fundamentaal, een lesmethode die gebaseerd was op de aangepaste kerndoelen van 1993-1994 voor de Basisvorming. Omdat deze methode na elf jaar dringend aan herziening toe was, nam het toenmalige DORVO (Directieoverleg Reformatorisch Voortgezet Onderwijs) het initiatief voor een nieuw concept. De kerndoelen werden globaler geformuleerd, wat meer ruimte gaf voor eigen invulling. Er is bewust gekozen om ruim aandacht te schenken aan Lezen (zowel fictie als non-fictie), waarbij (christelijke) jeugdliteratuur een prominente plaats kreeg. De ontwerpers vonden het ook belangrijk om taalbeschouwelijke onderwerpen op het niveau van de leerlingen aan te bieden. In de leerlijn Taal over taal werd aandacht geschonken aan thema’s als taalverwerving en taalvariatie maar ook het taalgebruik in de Statenvertaling kwam aan de orde.
Uitgangspunten
De methode is geschreven vanuit de visie dat taal een gave van God is, wat tot uitdrukking komt in de volgende principiële uitgangspunten:
leerlingen leren:
* oog te hebben voor de schoonheid van taal;
* om beeldend en creatief om te gaan met taal.
* het zondige en schadelijke karakter van sommige taaluitingen te ontdekken;
De gekozen onderwerpen (thema’s) en teksten voldoen aan de volgende eisen:
* zijn in overeenstemming met de Bijbelse normen en waarden;
* geven aanleiding tot reflectie, onderzoek en gesprek;
* brengen jongeren in aanraking met de wereld om hen heen;
* bevorderen de samenhang met andere vakken zoals godsdienst, maatschappijleer, geschiedenis.
* zijn wat betreft taalgebruik en illustraties niet in tegenspraak met de uitgangspunten van de methode

Drie edities
De eerste editie van de methode werd in 2005 opgeleverd. Er verschenen lesboeken voor vmbo BB, vmbo KGT en havo/vwo onderbouw. Voor het derde en vierde leerjaar vmbo werden ook werkboeken ontwikkeld, gericht op de verschillende sectoren en afdelingen.
In 2010 kwam de tweede, herziene editie op de markt. Hierbij waren de referentieniveaus van de commissie Meijerink leidend.
Inmiddels (sinds 2015) werken de scholen met de derde editie, die een uitgebreide digitale component heeft.

Digitale component
De digitale component is een wezenlijk onderdeel van de methode. Bij ieder hoofdstuk zijn herhalings- en verdiepingsopdrachten ontwikkeld. De digitale opdrachten bieden mogelijkheden die op papier niet mogelijk zijn (verslepen, aanklikken, filmpjes en geluiden afspelen, bronnen raadplegen). Voor de docent is het grote voordeel dat er op klas- en leerlingniveau gedifferentieerd kan worden, en dat de resultaten in één oogopslag zichtbaar zijn. En bovendien scheelt het veel nakijkwerk…

Werkwijze
De werkwijze bij de ontwikkeling van TaalpuntNL is uniek. De meeste schrijvers zijn werkzaam als de docenten van de gebruikersscholen. Daarnaast is wordt er ieder jaar een resonansgroep samengesteld uit leraren Nederlands, die in de conceptfase hun reactie op de kopij mogen geven. Hiermee borgen we de kwaliteit en het draagvlak voor de methode, maar is er ook een stevige relatie met de lespraktijk.

Planning
Op dit moment werkt de redactie aan de derde editie. In juli 2017 werd deel 2 afgerond. Aan het eind van dit cursusjaar verschijnt deel 3. Speerpunt bij dit voor jaar 3 is de differentiatie: niet alleen komen er aparte delen voor VMBO bb, VMBO kader en VMBO gt/mavo, ook komt er (voor het eerst) een apart deel voor havo en voor vwo.

Contact
Wilt u op de hoogte blijven of meer informatie over de methode? Bezoek dan onze website (www.taalpuntnl.nl) of neem contact op met projectleider A. (Arie) van Groningen (a.vangroningen@driestar-educatief.nl).
Terug